Általános Szerződési Feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek a www.kardespenna.hu oldalon elérhető webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) felhasználási feltételeire vonatkozik, amely oldal üzemeltetője a B.H.N. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9400 Sopron, Lomb utca 10.; cégjegyzékszám: 08-09-005028; adószám: 11402815-2-08; a továbbiakban: „Szolgáltató").

I. Megvásárolható termék

 1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, a www.kardespenna.hu webcím alatt elérhető oldalon keresztül. Ettől eltérő rendeléseket a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
 2. A Webáruházban megvásárolható termékek ára magyar forintban értendő, és az Áfát tartalmazza.
 3. A Webáruházban található termékek nevét, leírását a Szolgáltató részletesen feltünteti, illetve adott esetben fotót is közölhet arról, ugyanakkor a termékek adatlapján megjelenített képek csak illusztrációk, azok eltérhetnek a valóságostól.
 4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató külön leírásban, teljes körűen tájékoztatja a Webáruház felhasználóit az akció időtartamáról, illetve részleteiről a www.kardespenna.hu oldalon, valamint a Szolgáltató Facebook-oldalán.

II. A rendelés menete

 1. A megrendelés leadása regisztrációhoz, illetve az oldalon történő belépéshez nem kötött.
 2. A termék a vásárló alábbi adatainak megadásával rendelhető meg:

·               Vezetéknév,

·               Keresztnév,

·               E-mail cím,

·               Irányítószám,

·               Város,

·               Közterület neve, jellege, házszám,

·               Telefonszám,

·               Megrendelni kívánt termék,

·               Megrendelni kívánt termék darabszáma.

Amíg az adott rendelés nem kerül véglegesítésre, a felhasználónak módjában áll a fenti adatokat módosítani. Az adatok helyes megadását követően az „Adatok ellenőrzése” gombra kattintva még egyszer áttekinthetők a bevitt adatok. Hiba esetén az „Adatok módosítása” gombra kattintva helyesbíthető a téves adat.

 1. A Webáruházon az alábbi fizetési és szállítási módok választhatók:


        Fizetési módok:

        Utánvét.

        Szállítási módok:

        Postai kézbesítés.

        A postázás díja 1000,- Ft küldeményenként.

 

 1. A „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a felhasználó a kiválasztott termékekre vételi ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikus visszaigazoló üzenetet kap. A visszaigazolás tartalmazza a vevő adatait, a darabszámot, továbbá a rendelés összértékét. Amennyiben a fenti visszaigazolás a részletezett tartalommal nem érkezik meg 48 órán belül, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Szolgáltató nem felel a megrendelés leadásának olyan hibájáért, amely a felhasználónak felróható (így különösen a hibás adatbevitelért), vagy amely rajta kívül álló okból következett be (így különösen az áram- és internet-szolgáltatás kimaradása miatt).

III. A rendelés feldolgozása

 1. A rendelésekkel kapcsolatos esetleges tájékoztatásokat a Szolgáltató kizárólag elektronikus úton küldi el a felhasználó részére.
 2. A leadott megrendeléseket a Szolgáltató legkésőbb a visszaigazolás megküldésétől számított 15 napon belül teljesíti.
 3. A fenti, 2. pont alól kivételt képez az előrendelés időszaka, amely alatt leadott rendelések teljesítése kizárólag a könyv nyomdai elkészülésének napjától számított 15 napon belül történik meg.
 4. Amennyiben a rendelés feldolgozása során kiderül, hogy a kiválasztott termékmennyiség már nincs raktáron, vagy bármilyen egyéb okból mégsem elérhető, a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a felhasználót erről, és törli a megrendelést; kivéve, ha a felhasználó jelzi, hogy későbbi teljesítést is elfogad.
 5. A Szolgáltató mindent megtesz a Webáruházban feltüntetett információk pontosságáért, illetve a készletek aktualizálásáért, ugyanakkor esetleges adminisztratív vagy technikai hibák működési körén kívül is előfordulhatnak. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

IV. Elállás, felmondás

 1. A Kormányrendelet értelmében a vásárló a megrendelt termék kézhezvételét követő 14 napon belül jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, írásban.
 2. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a kézbesítőtől történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a kézbesítőtől kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  2. Elállás esetén a terméket vevő saját költségén köteles a Szolgáltató címére (9400 Sopron, Lomb utca 10.) visszaküldeni. A Szolgáltatónak utánvéttel küldött küldeményt nem áll módjában fogadni. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti vevő részére a visszaküldött termék vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat kizárólag a teljes rendeléstől való elállás esetén téríti vissza a Szolgáltató. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Különleges feltételekkel intézett kiszállítás (pl. expressz) esetén a normál árú házhoz szállítási díjat téríti meg a Szolgáltató. A termék vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Szolgáltatónak módjában visszatéríteni, ha a vásárló a terméket visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte. a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
  3. A visszatérítés főszabályként a megrendelés során választott fizetési móddal megegyezően történik, ugyanakkor, ha a Szolgáltatónak bármilyen okból kifolyólag más teljesítési mód kevesebb terhet jelent, úgy jogosult azt választani. Amennyiben az eredetitől eltérő visszatérítési mód kerül alkalmazásra, úgy a vevőt ebből kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli.
  4. A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

- olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

 

  1. A Szolgáltató követelheti a vevőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

 1. A megrendelt termékek hibája esetén a vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
 2. Kellékszavatosság helyett a vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
 3. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
 4. Felelősség korlátozása: A B.H.N. Kft. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
  - Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a www.kardespenna.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le. 
  - A felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. A Szolgáltató tájékoztatja a Weboldal felhasználóit, hogy minden felhasználó maga köteles megfelelő vírusvédelemről gondoskodni.

V. Panaszkezelés

 1. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy székhelye az alábbi címen található: 9400 Sopron, Lomb utca 10.
 2. A Szolgáltató tájékoztatja a továbbá a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye megegyezik a Szolgáltató székhelyével.
 3. A felhasználók panaszaikkal elsősorban elektronikus úton fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, a weboldalon megjelölt úton, vagy a kardespenna@gmail.com e-mail címen.
 4. A felhasználók jogosultak panaszukat szóban vagy írásban közölni.
 5. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadni; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 6. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.
 7. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  1. a felhasználó neve, lakcíme,
  2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  3. a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  4. a Szolgáltató nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a felhasználó aláírása,
  6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 8. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül ad írásban, érdemben választ és intézkedik annak közlése iránt.
 9.  A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 10.  A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 11. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy jogvita esetén panaszaikkal a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez is fordulhatnak (címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.; telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 fax száma: (96) 520-218; e-mail címe: bekeltetotestulet@gymskik.hu).

VI. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 2. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben az egyes felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények előzetes értesítés nélküli törlésére.
 3. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. november 23. napjától hatályosak, és visszavonásig érvényesek. Amennyiben a Szolgáltató bármilyen módosítást eszközöl, úgy ezek a módosítások a közzététellel egy időben lépnek hatályba.

Sopron, 2015. november 23.

 

                                                                                                    B.H.N. Kft.